Otrzymałem dofinansowanie – dotacja jest już moja??

Umowa o dofinansowanie – to wszystko??

Mój projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczna, otrzymałem odpowiednią liczbę punktów, podpisałem umowę o dofinansowanie – czy  to już wszystko? Cze teraz Unia przeleje mi środki finansowe i to koniec formalności? Nie, nie wręcz przeciwnie, dopiero teraz zaczną się prawdziwe formalności i zadania do wykonania przez Beneficjenta dotacji, których realizacji będzie musiał przestrzegać.

 

 

Otrzymanie zaliczki na dotację.

Beneficjent nigdy nie otrzymuje od razu całej wartości dotacji. W pierwszej kolejności instytucja zarządzająca przelewa na konto firmy 30% – 50% wartości dotacji, jaką firma ma otrzymać. Przeważnie jest to jedyny moment, kiedy otrzymujemy dotację przed dokonaniem wydatków (chyba, że już pierwsza przelana kwota stanowi refundację dokonanych wydatków). Zazwyczaj kolejne transze dotacji dostajemy w formie zwrotu części poniesionych już wydatków. W tym celu należy złożyć do instytucji finansującej odpowiednio sformułowany wniosek o kolejną transzę środków z dotacji. To, w jaki sposób będą przekazywane środki unijne zawsze jest określone w umowie o dofinansowanie.

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.

Po podpisaniu umowy można rozpocząć właściwą realizację projektu, zgodnie z harmonogramem umieszczonym we wniosku (chyba, że konkurs dopuszczał możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy – wówczas kontynuujemy jego realizację). Główny punkt odniesienia realizacji projektu stanowi harmonogram – cały projekt jest podzielony na etapy, w które są wpisane określone działania, zadania i wydatki. Projekt musi być realizowany zgodnie z harmonogramem.

Rozliczanie każdego etapu projektu.

Po zakończeniu każdego etapu projektu należy go rozliczyć. W tym celu dokumentuje się wszystkie poniesione wydatki oraz składa wniosek o płatność. Trzeba pamiętać o odpowiednim dokumentowaniu wszystkich wydatków (nawet tych najmniejszych), jak również o odpowiedniej formie realizacji zakupów – np. w przypadku większych wydatków (powyżej 14 tys. euro) konieczne jest przeprowadzenie wcześniejszego przetargu.

Jeśli dokumentacja nie budzi zastrzeżeń, instytucja zarządzająca zwraca środki w części dotyczącej dotacji (np. jeśli poziom dofinansowania wynosił 85%, to otrzymujemy zwrot 85% poniesionych wydatków). Jeśli dokumentacja budzi zastrzeżenia, otrzymujemy pismo z listą zastrzeżeń i prośbą o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia na piśmie. Czasami w trakcie realizacji projektu mogą być przeprowadzane dodatkowe kontrole w miejscu realizacji projektu, o których komisja odpowiednio wcześniej informuje.

Osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych to nie tylko zakupy, ale też konkretne efekty osiągnięte dzięki tym zakupom. Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie jednocześnie zobowiązuje się do osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku wskaźników realizacji projektu. Muszą one zostać osiągnięte w zadeklarowanym czasie i w określonej kwocie. Takimi wskaźnikami mogą być np. liczba nowych klientów, liczba sprzedanych nowych produktów lub usług, % wzrost sprzedaży, średni czas obsługi klienta, średni czas produkcji pojedynczego produktu itp. W przypadku większości konkursów część wskaźników jest narzucona przez wytyczne konkursu, Wnioskodawcy są zobowiązani do ich osiągnięcia. Realizację części wskaźników firma sama może zadeklarować, są to wówczas wskaźniki adekwatne do rodzaju prowadzonej przez nią działalności i do celów projektu. Wszystkie wskaźniki są określane w dokumentacji aplikacyjnej i mają duży wpływ na pozytywną ocenę projektu (stanowią podstawę do oceny relacji nakładu do efektu, a tym samym opłacalności całego projektu). Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia wszystkich podanych wskaźników w zadeklarowanych wysokościach. Ich osiągnięcie musi odpowiednio udokumentować (adekwatnie do sposobu dokumentowania wskaźników określonego we wniosku).

Kontrola instytucji zarządzającej.

Po zakończeniu ostatniego etapu realizacji projektu, a tym samym po zakończeniu projektu należy złożyć wniosek o płatność końcową. Zazwyczaj na tym etapie przeprowadzona zostaje też zewnętrzna kontrola instytucji zarządzającej. Miejsce realizacji projektu odwiedzają przedstawiciele instytucji zarządzającej, sprawdzają wszystkie nabyte w ramach projektu nieruchomości, środki trwałe, (które muszą zostać odpowiednio „obkelejone”, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych ze środków UE) oraz wartości niematerialne i prawne czy tez stworzone systemy. Kontrola obejmuje również wszelką  dokumentację projektową (w tym wszystkie dokumenty poświadczające zakupy, protokoły przyjęć itp.). Urzędnicy sprawdzają, czy wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami podanymi w projekcie.

Po przeprowadzonej kontroli Wnioskodawca otrzymuje protokół pokontrolny, stanowiący sprowadzanie z przeprowadzonej kontroli. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień protokół zawiera wszelkie zarejestrowane nieprawidłowości, jakie zanotowano w trakcie kontroli wraz z wykazem czynności czy wyjaśnień, jakie Wnioskodawca musi dokonać. Gdy kontrola zostanie zakończona pozytywnie, Beneficjent otrzyma ostatnią część dotacji.

W przypadku niektórych projektów kontrola nie jest prowadzona i wniosek o płatność końcową niejako kończy realizację projektu.

Zrealizowałem/am projekt, otrzymałem całą dotację i co dalej?

Każdy projekt objęty jest tzw. okresem trwałości. Obejmuje on najczęściej 3-5 lat, podczas których Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu, tzn. nie może sprzedać zakupionych w projekcie sprzętów i innych aktywów, które zakupiono ze środków unijnych, co więcej ma również obowiązek utrzymania wskazanych w projekcie wskaźników na co najmniej zadeklarowanym poziomie (np. jeśli zatrudniono 3 nowych pracowników, przez okres trwałości projektu nie możemy ich zwolnić, nie możemy tez zmniejszyć ogólnego poziomu zatrudnienia)

Utrzymanie trwałości projektu w zamierzeniu ma służyć temu, by inwestycja wiązała się długoterminowym rozwojem firmy i korzystaniem z jej efektów przez dłuższy okres czasu.

Co istotne, w trakcie okresu trwałości możliwe są kontrole ze strony instytucji zarządzającej. Gdy taka kontrola wykaże, że firma nie dotrzymuje zobowiązań dotyczących okresu trwałości, w najgorszym wypadku instytucja może nawet zażądać zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Dotacje – ile i jak je otrzymać??

Dotacje – ile i jak otrzymać??

Dotacje z Unii Europejskiej mogą zostać przeznaczone tylko na określone cele – kwestia ta została już rozstrzygnięta w poprzednim wpisie. Jaką kwotę dofinansowania możemy rzeczywiście pozyskać? Czy Unia dofinansuje całą wartość projektu??

 

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Od 50 tys. zł do 50 mln euro. Każdorazowo minimalna i maksymalna kwota dotacji jest określana w ogłoszeniu konkursu i regulaminie – tak samo jak wydatki. Trudno określić konkretną kwotę, jaka możemy dostać w ramach dofinansowania – wszystko zależy od konkretnego konkursu, w którym weźmiemy udział.

UWAGA!

Jeśli chcesz założyć działalność z wykorzystaniem dotacji nie otrzymasz więcej niż 50 tys. zł. Jeśli Twój biznes nie jest możliwy do zrealizowania w tej kwocie, rozpocznij działalność gospodarczą wcześniej i zaplanuj dotacje na rozwój. Ewentualnie pomyśl o kredycie. Wiele osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą planują inwestycje na kilkaset tysięcy złotych. Takie kwoty w przypadku dotacji na założenie działalności gospodarczej nie wchodzą w rachubę, ponieważ tego typu inwestycje są z góry opatrzone dużym ryzykiem niepowodzenia.

Czy wkład własny jest wymagany?

Niemal zawsze jest wymagany jakiś wkład własny do projektu. Oznacza to, że planując budżet projektu i jego poszczególne wydatki, musimy liczyć się z faktem, że część zakupów będziemy finansować ze środków własnych. Istnieją jednak pewne wyjątki, np. w przypadku dotacji na założenie działalności gospodarczej dofinansowanie wynosi 100% i nie jest wymagany wkład własny.

Informacje o tym ile wkładu własnego musimy włożyć przy realizacji projektu, o którego dofinansowanie wnioskujemy, określone są każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków. Procentowa wielkość dotacji uzależniona jest przede wszystkim od miejsca lokalizacji inwestycji oraz od rodzaju i wielkości podmiotu wnioskującego.

Wkład własny ma za zadanie niejako zagwarantować, że Wnioskodawca będzie w stanie sfinansować realizację projektu do czasu pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Procedura przyznawania dofinansowania

 1. Ogłoszenie konkursu

Instytucja zarządzająca (może być nią np. urząd marszałkowski, PARP, NCBiR, inne agencje regionalne) ogłasza konkurs (zwany też naborem wniosków o dofinansowanie). W ogłoszeniu podane zostają najważniejsze informacje: w ramach jakiego działania (poddziałania) realizowany jest konkurs – nazwa działania wskazuje kierunek dofinansowania; podany jest również termin składania wniosków o dofinansowanie, sposób ich składania, maksymalna kwota dofinansowania oraz wielkość (procentowa) wsparcia.  Na stronie ogłoszenia podane są również wzory dokumentów aplikacyjnych, wymagania, jakie wnioskodawcy muszą spełnić by wnioskować o dotację, wytyczne dotyczące projektów, jakie mogą być dofinansowane i katalogu wydatków kwalifikowalnych.

 

 1. Opracowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej

Wniosek oraz odpowiednie wymagane załączniki należy wypełnić i przygotować zgodnie z podaną instrukcją. Następnie w określonym terminie należy zarejestrować dokumentację aplikacyjną, zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu. Czasami wystarczy rejestracja online, a czasami wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów w wersji papierowej i ręcznie podpisanej.

  

 1. Ocena formalna wniosku

Po złożeniu dokumentów aplikacyjnych Wnioskodawcy muszą poczekać na ich ocenę formalną. Osoby oceniające weryfikują, czy firma spełnia wszystkie wytyczne, by w ogóle starać się o dotację w ramach konkursu, czy złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty, w poprawnej formie.

  

 1. Ocena merytoryczna wniosku

Po ocenie formalnej następuje ocena merytoryczna wniosku. Osoby oceniające weryfikują, czy projekt wpisuje się w wytyczne konkursu, wszystkie wydatki są kwalifikowalne, niezbędne do realizacji założonych celów i ich wysokość jest zasadna. Ponadto, weryfikuje się, czy projekt spełnia dodatkowe kryteria, za które przyznawane są dodatkowe punkty.

 

 1. Lista rankingowa

Na podstawie przyznanych punktów powstaje lista rankingowa, na której sklasyfikowane zostają poszczególne firmy i uzyskana przez nie ostateczna liczba punktów. Firmy, które znajdują się najwyżej na liście (dla których wystarczyło alokacji środków w konkursie) otrzymają informację o otrzymaniu dotacji. Bez względu na ocenę (pozytywną czy negatywną), każdy wnioskodawca otrzymuje pismo z informacją dotyczącą wyniku oceny i jej uzasadnieniem (w tym stwierdzone błędy w dokumentacji aplikacyjnej czy powody, dla których np. nie uznano konkretnych wydatków).

 

 1. Odwołanie się od oceny

Jeśli Wnioskodawca nie otrzymał dotacji z powodu negatywnej oceny merytorycznej bądź zbyt niskiej ilości uzyskanych punktów, istnieje możliwość odwoływania się od tej oceny. W tym celu opracowywany jest protest, w którym argumentujemy, dlaczego uważamy, że ocena wniosku została przeprowadzona nieprawidłowo.

  

 1. Umowa o dofinansowanie

Jeśli ostatecznie firma uzyskała pozytywną ocenę wniosku, otrzymuje pismo od instytucji zarządzającej z informacją potwierdzającą fakt rekomendacji do otrzymania przez firmę dotacji oraz listą dokumentów, jakie należy przygotować do umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie można przejść do realizacji projektu (chyba, że jego realizacja rozpoczęła się wcześniej, co jest możliwe, jeżeli dany konkurs akceptuje takie rozwiązanie).


Dotacje – dla kogo, na co, po co??

Dotacje – dla kogo, na co, po co??

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś cel zgodny z jej statutem. W przypadku dotacji unijnych dotacje są przekazywane z funduszy unijnych dla Wnioskodawców – osób składających wnioski o dotacje w ramach ogłoszonych konkursów.

Dotacje mają w swoim założeniu być przeznaczone na inwestycje, które w dłuższej perspektywie zwrócą się. Celem udzielenia dotacji jest uzyskanie przez Beneficjenta lepszych wyników finansowych firmy, np. poprzez sprzedaż nowych lub ulepszonych produktów. Dotacje nie mogą być przeznaczane na koszty bieżącego funkcjonowania firmy (np. koszty zatrudnienia, ZUS-u, księgowość itp.). Dotacje mają na celu „doładowanie” firmy na rozwój a nie utrzymanie aktualnego stanu firmy. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie dotacje na założenie działalności gospodarczej, które czasami zakładają dodatkowe wsparcie finansowe przez kilka pierwszych miesięcy działania firmy na bieżące wydatki.

Wnioski o dotacje przyjmowane są w trakcie okresowo ogłaszanych naborów – zwanych konkursami. W trakcie trwania naboru Wnioskodawca zainteresowany pozyskaniem dofinansowania składa odpowiednio wypełniony wniosek opisujący planowany do realizacji projekt, wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie do swojego projektu i staje się Beneficjentem dotacji.

Kto może pozyskać dotacje?

Dotacje są zaplanowane dla wielu różnych podmiotów – począwszy od organizacji pozarządowych, urzędów, poprzez przedsiębiorstwa, skończywszy na kościołach. Nie oznacza, że każda dotacja jest dla każdego z tych podmiotów. Dotacje są przekazywane w wyniku konkursów. A każdy konkurs ma swój własny regulamin udziału w nim, skierowany do konkretnego typu podmiotów.

Jeżeli chodzi o dotację dla przedsiębiorstw, większość konkursów przeznaczona jest dla firm z sektora MŚP, a tylko nieliczne konkursy dla dużych firm – ponieważ te z założenia potrzebują mniej wsparcia finansowego niż mniejsze firmy. Konkursy skierowane do dużych firm przeważnie dotyczą wielomilionowych inwestycji.

UWAGA!

MŚP – jest to skrót określający wielkość firmy – tłumacząc oznacza on „mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa”. O tym, czy dane przedsiębiorstwo należy do MŚP decyduje kilka czynników, ale najważniejsze to liczba pracowników, wielkość rocznej sprzedaży i wartość bilansu.

Na jakie cele można pozyskać dotacje?

Dotacje przeznaczone są na wiele różnych celów, które szczegółowo opisane są w konkretnych ogłoszonych konkursach. Są to m.in. dotacje na prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami/usługami, wdrażanie prac badawczo-rozwojowych (np. linie produkcyjnych dla nowych produktów), inwestycje w firmę (w tym unowocześnienie infrastruktury, sprzętu) celem wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów (w tym leasing), informatyzacja firmy (wdrażania systemów informatycznych optymalizujących funkcjonowanie firmy), rozpoczęcie e-handlu, wdrożenie sklepu internetowego, budowa portalu internetowego, wdrażanie odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania energią, wejście na rynki zagraniczne, szkolenia pracowników itp.

Co mogę kupić za pozyskane z dotacji pieniądze?

Zakres kwalifikowalnych (czyli dopuszczalnych w ramach danego konkursu) wydatków jest szczegółowo podany w konkretnym ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru na wnioski o dotację. Jak już zostało wspomniane, pieniądze otrzymane z Unii Europejskiej nie mogą być wykorzystane na „cokolwiek”. W zależności od konkursu, dotacją można sfinansować np.; zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury, komputerów, innych środków trwałych, zakup czy opracowanie technologii, know-how, usług badawczych, systemów informatycznych (oprogramowania, licencje), w tym dedykowanych (budowanych od podstaw pod potrzeby firmy) systemów B2B, B2C, C2C (portale sprzedażowe), usług polegających na budowie portali internetowych, aplikacji (w tym mobilnych) dla użytkowników indywidualnych i korporacyjnych (tzw. e-usługi), zakup gruntów, nieruchomości (w tym wynajem), prac remontowo-budowlanych, realizację czy nabycie działań promocyjnych, usług reklamowych, usług specjalistycznych (prawne, doradcze, szkoleniowe)

UWAGA!

Za pieniądze uzyskane z dotacji nie ma możliwości nabycia środków, które przeznaczone będą do dalszej sprzedaży (np. początkowe zaopatrzenie sklepu, hurtowni). Wydatki są tak zaplanowane, aby miały służyć firmie w wieloletniej perspektywie i wiązać się ściśle z konkretnym celem (np. wdrożeniem nowego produktu). Innymi słowy, wydatki nie mają być celem samym w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia przez firmę trwałych, pozytywnych zmian (z naciskiem na wzrost przychodów).

Zakupione rzeczy nie mogą również służyć wynajmowi – nie na tym ma polegać wzrost sprzedaży/przychodów. Poniesione wydatki mają służyć wdrażaniu innowacyjnych na skalę województwa/kraju/Europy/świata (w zależności od skali inwestycji) produktów lub usług do oferty firmy. Zakupione w ramach realizacji projektu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne mają służyć firmie, która otrzymała na nie dotacje, a nie innym firmom poprzez wynajem.

Dotacje unijne – jak „to” ugryźć.

Dotacje unijne – kilka słów na wstępie

 

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Dzięki jednemu budżetowi sprostanie wyzwaniom jest tańsze i skuteczniejsze niż gdyby każde państwo członkowskie miało stawiać im czoła samemu. W ten sposób od ponad 40 lat Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku.

 

Dotacje – element polityki spójności

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich. Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne.

Polityka spójności Unii Europejskiej to przede wszystkim pomoc w formie dotacji dla regionów w Unii Europejskiej. Polityka spójności polega na realizacji trzech najważniejszych celów:

 • spójności (konwergencji) – Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury oraz potencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (prawie 82 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych);
 • podniesienia konkurencyjności regionów i zatrudnienia – Unia Europejska wpiera innowacje i badania naukowe, zrównoważony rozwój oraz szkolenia zawodowego w mniej rozwiniętych regionach;
 • europejskiej współpracy terytorialnej – wspieranie, promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.

Polityka spójności polega zatem na wspieraniu wzrostu gospodarczego, społecznego (np. walka z bezrobociem) i przestrzennego (m.in. poprawa komunikacji szynowej, drogowej i lotniczej).

Warto zauważyć, iż dotacja, którą możesz otrzymać jako przedsiębiorca, gmina, szkoła, organizacja pozarządowa itp. nie pochodzi w całości ze środków Unii Europejskiej, lecz częściowo finansowana jest ze środków krajowych. Jest to zgodne z jedną z zasad polityki spójności, a mianowicie z zasadą dodatkowości. W praktyce zasada ta oznacza, że władze krajowe muszą wydać rocznie około 1 proc. PKB na współfinansowanie 3,5-4 proc. PKB pochodzących z Unii Europejskiej (czyli na każdą złotówkę dotacji wydaną przez władze krajowe przypadają 4 złote otrzymane z Unii Europejskiej).

Które kraje otrzymują wsparcie i dlaczego?

Unia Europejska określa, który region powinien uzyskać unijne fundusze, na podstawie jego poziomu PKB. Jeśli PKB na jednego mieszkańca w danym regionie jest mniejsze niż 75 proc. średniej w Unii Europejskiej, wówczas taki region może liczyć na wsparcie z dotacji unijnych. Jeśli więc wszystkie regiony danego kraju mają niskie PKB, wówczas cały kraj może liczyć na wsparcie finansowe (tak jest w przypadku Polski). Są jednak takie kraje, w których tylko niektóre regiony są objęte pomocą unijną (np. część wschodnia Niemiec).

Pierwsza perspektywa – program Fundusze Europejskie 2004-2006

Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 był Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR).  Jego strategicznym celem było rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

NPR stanowił podstawę wskazującą kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych. Łączna suma środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na realizację NPR wynosiła 12,8 mld euro.

Środki wspólnotowe podzielone były między poszczególne instrumenty wykorzystane do realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych NPR 2004-2006, tj.:

 1. Wsparcie Wspólnoty, podstawy wsparcia wdrażane były za pomocą:
 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 530,4 mln euro, Europejski Fundusz Społeczny – 438,4 mln euro),
 • Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich(1 470 mln euro),
 • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw(1 251,1 mln euro),
 • Sektorowego Programu Operacyjnego Transport(1 163,4 mln euro),
 • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna(28,3 mln euro),
 • Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich(1 192,7 mln euro),
 • Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb(201,8 mln euro).

2. Fundusz Spójności, alokacja w wysokości 4 178,6 mln euro, wsparcie w równym stopniu dla obydwu sektorów, tj. projektów w zakresie transportu i środowiska;

3. Inicjatywy Wspólnoty, w ramach których działały programy:

 • EQUAL– promocja równości szans kobiet i mężczyzn (alokacja 133,9 mln euro),
 • INTERREG III(wraz z programami sąsiedztwa) – przygraniczna, transnarodowa i międzyregionalna współpraca gospodarcza regionów (alokacja 221,36 mln euro). 

  W ramach Narodowego Planu Rozwoju dofinansowanie otrzymało 89 tys. projektów o wartości wkładu UE60,5 mld zł.

   

  Kolejna perspektywa miała miejsce w latach 2007 – 2013.

  Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 była Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO). Określała ona priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności.

Celem strategicznym NSS było tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny osiągany był poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS były:

 1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;
 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;
 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług;
 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS były realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:

 • Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS;
 • Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR;
 • Program Kapitał Ludzki – EFS;
 • 16 programów regionalnych – EFRR;
 • Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR;
 • Program Pomoc Techniczna – EFRR;
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR.

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wynosiła około 85,6 mld euro. Wydatki w ramach polityki spójności były koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.

Obecnie realizowana jest nowa, ostatnia już perspektywa finansowa; Fundusze Europejskie 2014 – 2020. Do tego czasu Polska musi zrealizować pewne cele inwestycyjne, które zbliżą ją poziomem rozwoju do innych krajów Unii Europejskiej. Temu służą dotacje, na które złożyły się inne kraje Unii Europejskiej. Po 2020 roku Polska będzie dokładać się do dotacji na inne kraje, które wejdą do Unii Europejskiej.